Basisschool Titus Brandsmaschool - Blerick
MENU

Ouderraad

Een goede school kan niet zonder ouderraad (OR). Onze OR stelt zich ten doel de schooltijd van de kinderen nog plezieriger te maken. Dit wordt vormgegeven door het (helpen) organiseren van allerlei activiteiten. Te denken valt aan Sintermerte, Sinterklaas, sportdag etc. Dit kan de OR natuurlijk niet alleen. Daarom zullen zij ook een beroep doen op andere ouders binnen de school. Het kan zijn dat jullie persoonlijk benaderd worden, maar het kan ook zijn dat leerkrachten een beroep doen op jullie of dat jullie uitgenodigd worden je op te geven door middel van een briefje.

De doelstellingen van de OR:

  • De schooltijd van de kinderen nog plezieriger maken d.m.v. het (mede-)organiseren van diverse activiteiten;
  • Het actief betrekken van alle ouders bij activiteiten op school;
  • Samen met het team organiseren van diverse activiteiten.


Wat houdt dit nu allemaal in?

Een aantal maal per schooljaar vergadert de OR en worden alle lopende zaken besproken. Ook wordt de voortgang van de organisatie van de diverse activiteiten besproken. Hiervoor worden werkgroepen geformeerd. Deze bestaan uit leden van de OR en teamleden. Zij samen organiseren de activiteiten. Voor hulp bij de uitvoering worden ook andere ouders ingeschakeld.


De financiën

De OR is er in het belang van de kinderen, van de ouders én van onze school. Om het organiseren van activiteiten voor de kinderen mogelijk te maken, wordt een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. Hierover krijgen jullie in het begin van het schooljaar bericht, bij tussentijdse instroom wordt een evenredig deel van het jaarbedrag gevraagd.

De notulen zijn ter inzage altijd op te vragen bij de voorzitter van de OR (Tom Jacobs).